Meist

Logistika ja Sadamate Liit on vabatahtlik mittetulundusühing, mille peamine eesmärk on rahvusvahelise logistika ja kaubavahetuse arendamine Eestis.

Missioon

Meist

Logistika ja Sadamate Liidu missiooniks on tagada Eestit läbiva rahvusvahelise logistika ja transiidi ahela stabiilsus ning jätkusuutlik areng.

Ühingu tegevuse peamisteks eesmärkideks ja ülesanneteks on järgmised:

 • aktiivne tegutsemine Eestit läbivat rahvusvahelist kaubavahetust puudutava visiooni, strateegia ja tegevuskavade väljatöötamisel;
 • liikmete ühiste huvide esindamine suhtlemisel riigi- ja kohalike omavalitsuste organite ning teiste organisatsioonidega;
 • osalemine liikmete ühistes huvides arendatavates projektides;
 • aktiivne osavõtt normatiivaktide väljatöötamisel, mis on seotud Eesti logistika- ja transiidipoliitika, sadamate ja raudtee infrastruktuuri ning reisijateveo arendamisega;
 • aktiivne osalemine kauba- ja reisijatevoogude logistika arendamisel, Eesti transiidikoridori konkurentsivõime tõstmisel ning uute kaubavoogude ja välisinvesteeringute kaasamisel;
 • koostöö korraldamine teiste logistikaketis osalejatega, samuti koostöö teiste sarnaste organisatsioonidega rahvusvahelisel tasemel;
 • võrdse konkurentsi printsiibi juurutamine Eesti mere- ja raudteetranspordi valdkonnas;
 • osalemine konverentsidel ja/või nende korraldamisel;
 • konsultatsiooniteenuse osutamine veoste ja reisijate teenindamise valdkonnas;
 • avalikkuse teavitamine logistika ja transiidi valdkonnas toimuvast ja selle arenguperspektiividest;
 • osalemine logistikat, transporti ja transiiti arendavate organisatsioonide töös.

Liikmed