Ettevaatusabinõuna vähendatakse reisirongide liikumiskiirusi ülesõidukohtadel

Reisirongide ja rööbastee turvangusüsteemide koostoime ohutuse kindlustamiseks kehtestatakse ajutised kiiruspiirangud Elroni diiselreisirongidele osadel Narva, Tartu ja Valga suuna ülesõidukohtadel.

“Raudteel on ohutus alati kõige tähtsam ja kuna on esinenud olukordi, kus reisirongide ja rööbastee turvangusüsteemide koostoime on olnud häiritud, siis sündis otsus selles lähtuvalt,” kommenteeris AS Eesti Raudtee ohutusteenistuse juht Tarvi Viisalu. „Seetõttu on esinenud ka üksikuid olukordi, kus sõidukijuhi jaoks ülesõidukoha foorid ja/või tõkkepuu pole korrektselt töötanud.“

Tapa–Narva, Tapa–Tartu ja Tartu–Valga lõigu 39-l ülesõidul sätestatakse Elroni diiselrongidele kiirusepiirangud kuni 60 km/h. See toob alates 2. jaanuarist 2024 kaasa muudatused reisirongide idasuuna sõiduplaanides.

„Raudtee-ettevõtete ja TTJA ohutusmeeskonnad on süvitsi uurinud juhtumeid ja nende võimalikke põhjuseid nii rongide kui ka taristu osas ning koostöös on otsustatud, et enne, kui taolised probleemid saab täiesti välistada, tuleb ettevaatusabinõud kasutusele võtta,” lisas Viisalu.

Rongireisijate jaoks tähendavad ülesõitudel kehtivad piirangud pikenevaid sõiduaegasid, mis on liiniti erinevad. Ajutiste piirangute tõttu uuendatav sõidugraafik avaldatakse Elroni veebilehel ja see hakkab kehtima 2. jaanuarist 2024.

Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis rõhutab, et liiklusõnnetuste ärahoidmiseks on kõige enam ära teha sõidukijuhtidel. „Rongi ja maanteesõiduki kokkupõrget saab vältida vaid maanteel liikleja, sest rongi pidurdusteekond võib olenevalt kiirusest ja ilmaoludest jääda 400 – 1400 meetri piiresse. Sõidukijuht peab järgima liiklusseadust, mis paneb liiklejale kohustuse olla raudtee ületamisel eriti tähelepanelik. Samuti peab veerem ning taristu turvanguautomaatika töötama koos laitmatult.“

AS Eesti Raudtee, AS Eesti Liinirongid ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kutsuvad autojuhte üles suuremale tähelepanelikkusele raudteed ületades. „On äärmiselt oluline, et ka autojuhtidel ei tekiks ainult tehnoloogial põhinevat turvatunnet ja omalt poolt alati veendutaks, et rongi pole lähenemas. Ohutuse tagamisel liikluses on kõigil osapooltel suur roll,“ lisas TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Priit Pallu.

Ajutiste kiirusepiirangute otsus sündis AS Eesti Raudtee, AS Eesti Liinirongid, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti ja Kliimaministeeriumiga toimunud konsultatsioonide tulemusena.

(Allikas: https://www.evr.ee/et/uudised/3283-ettevaatusabinouna-vaehendatakse-reisirongide-liikumiskiirusi-uelesoidukohtadel)

Liikmed